• Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği
05330492833

İletişime Geç

ated@avrasyated.org.tr

Mail Gönder

Tüzük

Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği

Tüzük

AVRASYA TARIM EKONOMİSTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEK AMAÇLARI, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLERİ

 

Derneğin adı ve merkezi

Madde-1.  

 1. Derneğin Türkçe adı “Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği”, kısaltılmış adı ATED’dir. Derneğin uluslararası çalışmalarda kullanılacak İngilizce açık adı “Eurasian Association of Agricultural Economists”, kısaltılmış adı ise EAAE’dir.
 2. Derneğin Türkçe ve İngilizce Logosu aşağıda verildiği gibidir.

 

 

 1. Derneğin merkezi Ankara’dır. Ancak dernek, gerekli gördüğünde yurt dışında ve yurt içinde şube açabilir, temsilcilik ve üst kuruluş kurabilir.
 2. Amaçlarıyla ilgili olan yurt dışındaki dernek ve üst kuruluşlara katılabilir.
 3. Amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda yurt içinde; diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir veya mevcut olanlara dâhil olabilir.

 

Derneğin amacı

Madde-2. Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde;

 1. Tarım ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm alanlarda ve konularda (işletmecilik, politika, pazarlama, finansman, yayım, kırsal kalkınma, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi vb.) diğer disiplinlerle ortaklaşa veya sadece dernek olarak her türlü akademik ve diğer çalışmaları gerçekleştirmek,
 2. Tarım ekonomistlerinin işlevlerini, mesleki standartlarını ve yetkilerini belirlemeye katkıda bulunmak,
 3. Tarım Ekonomistleri meslek dayanışmasına yönelik tüm konularda çalışmalar yapmak,
 4. Tarım Ekonomistlerinin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine ve yaygın etkinliklerini artırmaya katkı sağlayacak her türlü çalışmayı gerçekleştirmek,
 5. Derneğin, tarım ekonomisi disiplini konusunda bilimsel çalışmaları içeren, uluslararası ve ulusal düzeyde tanınır yayın araçlarına sahip olmasını sağlamak,
 6. Tarım politikalarının belirlenmesi ve tarım ekonomisinin tüm alanlarında uzman görüşü, rapor ve benzeri katkılar oluşturulması amaçlarıyla kurulmuştur.

 

Dernek çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanları

Madde-3. Dernek, belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar ve faaliyetler gerçekleştirir. Bunun için alt çalışma kurulları oluşturabilir:

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanıyla ilgili tüm konularda ortaklaşa veya bireysel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü akademik çalışmayı gerçekleştirmek.
 2. Tarım ekonomistlerinin aralarındaki iletişimi sağlamak başta olmak üzere her türlü meslek dayanışmasına yönelik konularda çalışmalar yapmak.
 3. Tarım ekonomistlerinin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı gerçekleştirmek.
 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde; yazılı, görsel, basılı, elektronik ortam gibi her türlü medya ve iletişim kanallarını kullanarak tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanlarında her türlü beyanı vermek ve yayını yapmak.
 5. Ulusal düzeyde, Tarım Ekonomistleri ve tarım ekonomisi alanında çalışan tüm akademik, özel sektör, kamu ve sivil toplum çalışanları arasında işbirliğini kuvvetlendirecek koordinasyonu sağlamak, buna uygun ortak ortamlar ve platformlar oluşturmak, tarım ekonomisi kapsamlı tüm konularda her türlü ortak çalışmayı ve faaliyeti birlikte gerçekleştirmek.
 6. Derneğin amacına uygun olarak, tarım doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütü yapılanmaları ile kamu, özel sektör ve üniversite kaynaklı organizasyonlar ile işbirliğine gitmek ve her türlü ortak çalışmayı yürütmek.
 7. Türkiye’deki Tarım Ekonomistleri ve tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında çalışanların, diğer ülkelerdeki meslektaşları ile birlikte bilgi ve deneyimler paylaşılacağı her türlü işbirliğini kurmak ve gerekli organizasyonları gerçekleştirmek.
 8. Türkiye’deki Tarım Ekonomisti tüm akademik personelin; uluslararası düzeyde tanınmış akademik birimlerdeki meslektaşları ile ortak çalışma yürütme, akademik deneyim kazanma ve benzeri tüm akademik faaliyetler için gerekli tüm iletişim ve koordinasyonu sağlamak, yönlendirme yapmak ve/veya yardımcı olmak.
 9. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında doğrudan ve dolaylı olarak faaliyet gösteren uluslararası önemli akademik kurumların, sivil toplum örgütlerinin, mesleki örgütlerin ve diğer uluslararası organizasyonların önemli duyurularını Tarım Ekonomistleri ile buluşturacak mekanizmalar kurmak ve bilgilendirmeler yapmak.
 10. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü kaynaklı her türlü proje, rapor, kitap, inceleme, araştırma, görüş bildirme ve diğer tüm akademik talepleri karşılamak ve karşılanmasını sağlamak.
 11. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanındaki tüm ulusal ve uluslararası konulara ve politikalara yönelik olarak gerekli görüldüğünde dernek veya uzman görüşü ve raporu hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak.
 12. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli akademik ve mesleki hizmetleri bulunan, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli katkıları olan ve başarılarıyla öne çıkan tarım ekonomistlerinin kamuoyu gündemine taşınması ve takdir edilerek hatırlanmasını sağlamak amacıyla çeşitli kategorilerde ödül programları düzenlemek.
 13. Ulusal ve uluslararası düzeyde tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanlarında proje, tez, rapor, istatistik, kitap, makale, bildiri, görüş ve diğer tüm basılı ve görsel yayınlara ulaşım için ortak arama ve yönlendirme portalları oluşturmak yanında öne çıkan ilgili uluslararası sanal kütüphanelere üye olmak.
 14. Tarım, doğala kaynaklar ve çevre ekonomisi alanındaki tüm konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, akademide ve diğer tüm alanlardaki tarım ekonomistleri için teorik, uygulamalı ve metodolojik meslek içi eğitimleri periyodik aralıklarla planlamak ve uygulamak.
 15. Türkiye’nin tarım ekonomisi konularına ve tarım politikalarına yönelik periyodik olarak yayınlanacak kitaplar, raporlar, değerlendirmeler ve benzeri yayınlar hazırlamak ve bunları her yıl aynı dönemde yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak.
 16.  Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi konularında ve tarım politikalarına yönelik olarak ilgili tüm paydaşlarla birlikte düzenli ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.
 17. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında, ulusal ve uluslararası akademik ve popüler dergiler çıkararak ve kitaplar basarak yayın faaliyetinde bulunmak.
 18. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında akademik düzeyli kitapların basımını ve yayımını sağlayacak ve kolaylaştıracak gerekli mekanizmaları kurmak.
 19. Tarım Ekonomisi yükseköğretiminde; ülke düzeyinde eşgüdümün sağlanması, eğitim kalitesinin daha da arttırılması, ülke ihtiyaçları ve uluslararası alandaki gelişmelere uyumun sağlanması amacına yönelik olarak yükseköğretim kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak katkılar sunmak.
 20. Genç Tarım Ekonomisti araştırmacılar ve öğrenciler için yurt dışı eğitim ve staj imkânlarının sağlanmasına yardımcı olmak.
 21. Tarım ekonomisi ve politikaları alanında; kamuoyunu ve hedef kitleyi bilgilendirici özellikte, TV programları, uzaktan eğitim ortamları ve sanal medya ortamlarını kapsayan “Tarım Ekonomisi ve Politikaları Görsel İletişim Platformu” geliştirmek.
 22.  Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi ve tarım politikaları alanlarında çiftçi eğitim ve yayım programlarını ilgili paydaşlarla işbirliği içinde hazırlamak ve gerekirse yürütmek. 
 23.  Tüm Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarıyla iletişim ortamı sağlayacak, onları mesleki açıdan takip edebilecek “Tarım Ekonomisi Mezunları İletişim Portalı” oluşturmak ve yeni mezunların istihdamına katkı sağlayacak “Tarım Ekonomisti İstihdam Portalı” oluşturarak iş ilanlarını ve fırsatları duyurmak ve gerekli görüldüğünde kariyer günleri düzenlemek.
 24. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara akademik danışmanlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
 25. Tarım Ekonomistlerinin; mesleki gelişim, mesleki haklar, akademik donanım ve benzeri tüm konuları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve edilmesine yardımcı olmak.

 

Üyelik hakkı ve koşulları

Madde-4.

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernekler mevzuatının öngördüğü üyelik koşullarını taşıyan tüm tarım ekonomisi lisans ve lisansüstü mezunları ile bunların temsil ettiği iş dünyasındaki aktif çalışan tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 2. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.
 3. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 4. Derneğe yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en fazla otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç gerekçeli yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Üyelik türleri

Madde-5. Dernekte; asıl üyeler ve onursal üyeler yer alır.  

 1. Asıl üyeler, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Dernek asıl üyelerinin tamamı dernek genel kurulunda oy hakkına sahiptir.
 2. Tüzel kişinin ilgili yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi, dernek genel kurulunda oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 3. Onursal üyeler, derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış olup dernek yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen üyelerdir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı olmayıp sadece dilek ve önerilerde bulunabilirler.
 1. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları, talepleri halinde en yakın şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları en yakında mevcut şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten ayrılma işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en fazla otuz (30) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde-6.

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma talebini içeren dilekçe ilk yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlandırılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 2. Aşağıdaki hallerden birisinin oluşması halinde, bir üye yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilir. Çıkarma kararına karşı ilk genel kurulda itiraz edilebilir, genel kurul kararı kesindir.
 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunma,
 • Tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeme,
 • Dernek yönetim kurulunca verilen görevlerden mazeretsiz sürekli olarak kaçınma,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik sorumluluklarını gerekçesiz olarak yerine getirmeme,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymama,
 • Dernek üyesi olma şartlarını kaybetmiş olma,
 • Üyelik aidatını iki (2) yıl üst üste mazeretsiz ödememe gibi benzeri durumlardan herhangi birisinin tespiti.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

Derneğin organları

Madde-7. Derneğin temel organları;

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu ve
 3. Denetim kuruludur

 

Genel kurul toplantıları

Madde-8.

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul; iki (2) yılda bir, Ekim ayında, yönetim kurulunca belirlenen yer ve saatte toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç (3) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

Genel kurul çağrı usulü

Madde-9.

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü saati yeri ve gündemi, en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
 3. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
 4. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 5. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel kurul toplantı usulü

Madde-10.

 1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirlenen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula kalma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
 8. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve dernek üyesi olmayan danışma kurulu üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
 10. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde-11.

 1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.  Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

 

Genel kurul sonuç bildirimi

Madde-12.

 1. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
 2. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde, genel kurul toplan tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirlenen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
 3. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde-13. Genel kurulda, aşağıda belirtilmiş konular görüşülüp karara bağlanır:

 1. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 2. Yönetimce hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 3. Dernek organlarından yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi.
 4. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 5. Dernek üye aidatları, giriş ücretleri ve varsa şubelerden tahsil edilecek aidat payları ve ödeme dönemleri konularında her türlü kararın alınması.
 6. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi, gerek görüldüğünde haklı sebeplerle sorumluların görevden alınması, organların faaliyetlerinin durdurulması veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
 8. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların alım ve satımı konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 10. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 11. Derneğin yurt içindeki bir federasyona veya tüzük ve amaçlarına uygun diğer üst kuruluşlara katılması ve ayrılması konularına karar verilmesi ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 12. Derneğin; şube açmasına, kapatılmasına karar verilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi.
 13. Derneğin; uluslararası faaliyette bulunması, dernek amacına ve faaliyetlerine uygun olan yurt dışındaki dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarına üye olarak katılması ve ayrılması konularına karar verilmesi ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 14.  Derneğin; vakıf, kulüp, lokal, yurt ve federasyon gibi mevcut dernekler mevzuatının izin verdiği ve dernek amacına uygun tüm organizasyonları kurması, kurdurması, olanlara dahil olması, yönetim kadrolarının ve çalışma sistemlerinin oluşturulması ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 15. Derneğin feshedilmesi.
 16. Yönetim kurulunun, genel kurulu ilgilendiren önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 17. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
 18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim kurulunun oluşumu

Madde-14. Yönetim kurulunun oluşumu aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yönetim kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağıtımı yaparak; yönetim kurulu içerisinden bir (1) başkan, üç (3) başkan yardımcısı, bir (1) genel sekreter, bir (1) genel sekreter yardımcısı, bir (1) sayman ve üyeleri belirler.
 3. Başkan yardımcılarından; birisi danışma kurulundan ve çalışma kurullarından, birisi derneğin şube, temsilcilik ve benzeri diğer tüm yurt içi ve dışı kurumsal yapılanma ve organizasyonlarından birisi de başkan veya yönetim kurulunca çerçevesi belirlenmiş konulardan sorumlu olur. Genel sekreter, derneğin tüm tüzük kapsamlı faaliyetleri konusunda başkan ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda verilen tüm görevleri dernek adına takip eder. Genel sekreter yardımcısından katkı alır. Sayman, derneğin mali konulardaki tüm işlerini takip eder. Yönetim kurulu, gerekli gördüğünde karara bağlayarak bu görev dağılımını değiştirir ve tüm üyelere bunu duyurur.
 4. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 5. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
 6. Toplantı yeri olarak, dernek merkezi başta olmak üzere yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun düşen her türlü teknolojik ve sosyal medya ortamından yararlanılabilir.

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde-15. Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Genel kurulun toplanmasını sağlamak ve genel kurulca alınacak kararları uygulamak.
 2. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, dernek amaçlarını gerçekleştirecek her türlü faaliyette bulunmak.
 3. Derneği temsil etmek ya da kararlaştırılan dernek dışı kaynaklı toplantılara dernek adına katılım sağlanması için yönetim kurulu üyelerinden birisine veya birkaçına bu konuda sınırlı temsil yetkisi vermek.
 4. Derneğe onursal üye kabul etme.
 5. Dernek çalışma kurulları sayısını ve çalışma alanlarını belirlemek.
 6. Dernek danışma kurulu üyelerini belirlemek, çalışmalarını denetlemek.
 7. Dernek yönetim ve danışma kurulu üyelerinin yer aldığı “genişletilmiş dernek toplantısını” yılda en az bir (1) kez gerçekleştirerek dernek faaliyetlerini planlamak, toplantı yeri ve tarihini ilan etmek.
 8. Dernek çalışma kurulu üyelerini seçmek ve çalışmalarını denetlemek.
 9. Dernek yönetim kurulu ve çalışma kurulları başkanları ile yılda en az bir (1) kez toplantı yaparak mevcut faaliyetleri görüşmek veya planlamak, toplantı yeri ve tarihini ilan etmek.
 10. Dernek yönetim kurulu, danışma kurulu üyeleri ve çalışma kurulu başkanlarının yer aldığı “genişletilmiş dernek toplantısını” yılda en az bir (1) kez gerçekleştirmek, toplantı yeri ve tarihini ilan etmek.
 11. Gelir ve gider hesabı işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 12. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları düzenlemek ve genel kurula sunmak. Genel kurulda onaylanan dernek bütçesinin uygulanmasını sağlamak.
 13. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 14. Genel kurulun yetki vermesi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun düşen diğer konuları dernek adına gerçekleştirmek.
 15. Dernek kuruluş amaçlarına uygun temsilcilik açmak, platform oluşturmak ve bunlara ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 16. Dernek şubesi, temsilcilikler ve platformların dernek amacı, tüzüğü ve ilgili mevzuata uygunlukları konularında denetlenmelerini sağlamak.
 17. Dernek kuruluş amaçlarına uygun uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
 18. Genel kurulun yetki vermesi ile dernek kuruluş amaçlarına uygun yurt dışındaki dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarına üye olarak katılma ve ayrılma konularına karar vermek.
 19.  Derneğe üye alma, üyelikten çıkarma ve üyelikten ayrılma konularına karar vermek.
 20. Derneğin amaçları, çalışma konuları ve faaliyetleri kapsamında yer alan ve yönetim kurulunu ilgilendiren tüm diğer konularda her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 21. Yürürlükteki mevzuatın sağladığı tüm diğer yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.

 

Denetim kurulunun oluşumu

Madde-16. Denetim kurulunun oluşumu aşağıda belirtilmiştir:

 1. Denetim kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde-17. Denetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Denetim kurulu, derneğin tüzükte gösterilen amaçlar, çalışma konuları ve genel kurul kararları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
 2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
 3. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 4. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 5. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerini denetleme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Danışma kurulunun oluşumu ve çalışma şekli

Madde-18. Danışma kurulunun oluşum ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dernek amaç ve faaliyetlerine, yönetim kurulu çalışmalarına işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, derneğin amacında belirtilen konularda çalışan uzman kişilerden, sektör temsilcilerinden, eski dernek başkanları ile dernek üyesi olan veya olmayan diğer gerçek ve tüzel kişiler arasından yönetim kurulunca seçilir.
 2. Danışma kurulu üyeliği için dernek üyesi olma şartı aranmaz. Dernek üyesi olmayanların genel kurulda oy hakkı olmayıp izleyici olarak katılabilir, sadece dilek ve önerilerde bulunabilirler.
 3. Yabancı uyrukluların, dernek üyesi olmadan danışma kurulu üyesi olması, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. Ancak toplantı konusuyla ilgili olan yabancı konu uzmanları ve diğer dış paydaşlar da kurul veya dernek başkanı aracılığıyla danışma kurulu toplantılarına davet edilip toplantı konusuna ilişkin katkıları alınabilir.
 4. Danışma kurulu üye sayısı için bir sınır olmayıp yönetim kurulunca uygun görülen sayı kadar belirlenebilir.
 5. Danışma kurulu kendi arasında bir başkan ve ihtiyaca göre ayrıca bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Talep halinde dernek genel sekreteri danışma kurulu sekreterliği görevini de yürütür.
 6. Başkan hariç diğer danışma kurulu üyeleri, ilgi ve çalışma alanları doğrultusunda oluşturulmuş dernek çalışma kurullarından en az birisi ile ilişkilendirilir, dâhil olduğu çalışma grubu toplantılarına da kişisel uygunluğu ölçüsünde katılım sağlar.
 7. Danışma kurulu yılda en az bir (1) kez olmak üzere gerek gördüğü halde her sıklıkta başkanın, yardımcısının veya bunlar yoksa bilgi verilerek, diğer üyelerden birisinin çağrısı üzerine gündemli olarak toplanır. Toplantıya başkan ve yardımcısı yoksa çağrı yapan üye başkanlık yapar.
 8. Her toplantı için, dernekçe örnek olarak hazırlanmış toplantı tutanağı düzenlenir, dernek yönetim kuruluna sunulur ve dernek arşivinde danışma kurulu kararları olarak dosyalanır.
 9. Danışma kurulu toplantı yeri olarak, uluslararası katılımları da sağlamak adına ilgili mevzuat hükümlerine uygun düşen her türlü teknolojik ve sosyal medya ortamından yararlanılabilir.
 10. Dernek başkanı veya yönetim kurulu; ihtiyaç halinde dernek gündemi ile ilgileri dolayısıyla, danışma kurulunun tamamını, başkanı veya üyelerden herhangi birisini istenilen sıklıkta yönetim kurulu toplantısına katkı vermek üzere çağırabilir.
 11. Dernek yönetim kurulu ve danışma kurulu, periyodik olarak yılda en az bir (1) kez olmak üzere, yapılan veya yapılacak olan faaliyetler konusunda karşılıklı bilgilendirme sağlamak ve görüş almak üzere gündemli bir şekilde “genişletilmiş danışma kurulu toplantısı” yapar. Toplantı yeri, tarihi ve konusu başkanlarca kararlaştırılır.
 12. Danışma kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ile çalışma kurulu başkanlarının yer aldığı ve yılda en az bir kez faaliyetleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan “genişletilmiş dernek toplantısına” katılım sağlarlar.
 13. Alınan tüm kararlar, dernek yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.
 14. Danışma kurulunun tüm faaliyetleri, dernek yönetim kurulunca denetlenir.

 

Danışma kurulunun görev ve yetkileri

Madde-19. Danışma kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Yönetim kurulu ve genel kurulun dernek faaliyetleri konusundaki taleplerine cevap vermek, görüşlerini bildirmek, tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.
 2. Dernek amaçları ve çalışma konularına ilişkin taslak programlar, projeler hazırlamak ve öneriler geliştirmek.
 3. Derneğin yurt içi ve yurt dışındaki özel sektör, kamu sektörü ve diğer sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 4. Derneğin tüm kurum ve kuruluşlara tanıtımının sağlanmasına katkı sağlamak.
 5. Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, faaliyet alanlarının belirlenmesinde, kamuoyu oluşturulmasında derneğin çalışmalarını izleyerek yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

Çalışma kurulları oluşumu ve çalışma şekli

Madde-20. Çalışma kurullarının oluşum ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir:

 1. Çalışma kurulu sayısı ve kurul çalışma alanı, yönetim kurulunca kararlaştırılır.
 2. Çalışma kurullarına üye seçimi, alanla ilgisi olan kayıtlı dernek üyeleri arasından yönetim kurulunca yapılır. Her bir kurulda yeteri kadar üye olmasına dikkat edilir ancak üye sayısı konusunda bir sınırlama yoktur.
 3. Tüm dernek üyelerinin, en az bir çalışma kurulu içerisinde yer alması önerilir. Ancak bir üye talebi halinde aynı anda birden fazla çalışma kurulunda yer alabilir.
 4. Her bir çalışma kurulu; üyeler arasında yapılan seçimle belirlenen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör ile diğer üyelerden oluşur. Çalışma kuruluna, ilgili danışma kurulu üyesi veya üyeleri ile tüm diğer üyeler de kurulun talebi veya kendi istedikleri ile izleyici olarak toplantılara katılabilirler.
 5. Çalışma kurulu gerek gördüğü halde her sıklıkta başkanın, yardımcısının veya bunlar yoksa bilgi verilerek, diğer üyelerden birisinin çağrısı üzerine gündemli olarak toplanır. Toplantıya başkan ve yardımcısı yoksa çağrı yapan üye başkanlık yapar.
 6. Toplantı konusuyla ilgili olan yabancı konu uzmanları ve diğer dış paydaşlar da kurul veya dernek başkanı aracılığıyla çalışma kurulu toplantılarına davet edilip toplantı konusuna ilişkin katkıları alınabilir.
 7. Her toplantı için, dernekçe örnek olarak hazırlanmış toplantı tutanağı düzenlenir, dernek yönetim kuruluna sunulur ve dernek arşivinde çalışma kurulu kararları olarak dosyalanır.
 8. Çalışma kurulu toplantı yeri olarak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun düşen her türlü teknolojik ve sosyal medya ortamından yararlanılabilir, çalışma konusuna ve katılımcı durumuna göre ulusal ve uluslararası düzeyde uygun görülen her ülkede yapılabilir.
 9. Dernek gündemi ile ilgileri dolayısıyla, herhangi bir çalışma kurulu başkanı veya kurulun tamamı veya üyelerden herhangi birisi; İhtiyaç halinde, dernek başkanı veya yönetim kurulu çağrısı ile yönetim kurulu toplantısına katkı vermek üzere katılım sağlarlar.
 10. Çalışma kurulları başkanları; dernek yönetim kurulu ile yılda en az bir (1) kez gündemli olarak “kurul başkanları toplantısı” yaparak faaliyetler hakkında ortak bilgi paylaşılır ve planlamalar yapılır.
 11. Çalışma grubu başkanları; dernek yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri ile yılda bir kez planlanan “genişletilmiş dernek toplantısına” katılırlar ve faaliyetler hakkında bilgi verirler.
 12. Yapılacak tüm faaliyetlerde, dernek yönetim kurulu ile koordineli olarak hareket edilir.  
 13. Çalışma kurullarının tüm faaliyetleri, dernek yönetim kurulunca denetlenir.

 

Çalışma kurullarının görev ve yetkileri

Madde-21. Çalışma kurulları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. Yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel kurulun dernek faaliyetleri konusundaki taleplerine cevap vermek, görüş bildirmek, tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.
 2. Kurul çalışma alanına yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmek.
 3. Kurul çalışma alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek.
 4. Kurul çalışma alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gitmek.
 5. Kurul çalışma alanıyla ilgili rapor, kitap, dergi ve benzeri tüm yayınları hazırlamak.
 6. Dernek amaçları ve çalışma konularına uygun her türlü faaliyeti yürütmek.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ KONULAR, KAYITLAR VE BİLDİRİMLER

Derneğin gelir kaynakları

 

Madde-22. Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Üye ve giriş aidatları. Genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulunca tahsil edilir.
 2. Eğer varsa şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının genel kurulda kararlaştırışmış oranda ve dönemde, merkezin genel giderlerini karşılamak üzere gönderilen tutarları.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları gönüllü bağış ve yardımlar.
 4. Dernekçe organize edilen sosyal, kültürel ve diğer her türlü faaliyetten sağlanan gelirler.
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 6. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından bildirim yoluyla alacakları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 8. Diğer gelirler.

 

Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler

Madde-23. Defter tutma esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 3. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 4. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt usulü

Madde-24. Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak defterler

Madde-25. Dernekte, aşağıda belirtilen yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Madde 25/(a) bendinin 1.,2.,3. ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye isnaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin tasdiki

Madde-26. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (büyük defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi

Madde-27 İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin gelir ve gider işlemleri

Madde-28.

 1. Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı belgeleri

Madde-29. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki belgesi

Madde-30.

 1. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
 2. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve gider belgelerini saklama süresi

Madde-31. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname verilmesi

Madde-32. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim yükümlülüğü

Madde-33. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda sıralanmıştır:

 

 

 1. Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde; dernek organlarına seçilenler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak, eğer tüzük değişikliği varsa son durumu “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

 1. Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 1. Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 1. Yerleşim yeri değişiklik bildirimi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurularak değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin iç denetimi

Madde-34.

 1. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 2. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin borçlanma usulleri

Madde-35. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ŞUBESİ AÇMA VE TEMSİLCİLİKLER

 

Derneğin şubelerinin kuruluşu

Madde-36.

 1. Dernek, gerekli görüldüğünde genel kurul kararıyla il veya bölge düzeyinde şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 2. Şubeler, genel merkez tüzüğüne aykırı faaliyetlerde bulunulması durumunda, genel merkez genel kurulu oy çokluğu veya genel kurul yetki verilmesi durumunda yönetim kurulu oy birliği kararı ile kapatılabilir.

 

Şubelerin görev ve yetkileri

Madde-37. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler

Madde-38. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şube genel kurul toplanma zamanı ve genel merkez genel kurulunda temsil

Madde-39.

 1. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez olağan genel kurul toplantısından (Ekim ayı) en az iki ay önce (Ağustos) bitirmek zorundadırlar.
 2. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 3. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
 4. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
 5. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
 6. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik açma veya kapatma

Madde-40. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Temsilcilik faaliyetlerinin ve yönetim şeklinin nasıl olacağı konusu, yürürlükteki mevcut mevzuata uygun olarak dernek yönetimince belirlenecek usul ve esaslarda ayrıntılı olarak açıklanır ve ilgili birimlerine bildirilir.

Temsilcilik kapatılması konusunda, dernek yönetim kurulu kararlarına göre hareket edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER KONULAR

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

Madde-41. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 1. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’ dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

Madde-42.

 1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 2. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye işlemleri

Madde-43.

 1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği” ibaresi kullanılır.
 2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 5. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projeler

Madde-44.

 1. Derneklerin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır.
 2. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.
 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yürütecekleri ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyene sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler.
 4. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir.
 6. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur. Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

 

Uluslararası faaliyet

Madde-45. Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

 

Hüküm eksikliği

Madde-46. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Tüzük kapsamı

Madde-47. Bu tüzük bu madde dahil 47 (Kırk yedi) maddeden oluşmuştur.