Görev

single-img-five
Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği

Görevimiz

Dernek, belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar ve faaliyetler gerçekleştirir. Bunun için alt çalışma kurulları oluşturabilir:

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanıyla ilgili tüm konularda ortaklaşa veya bireysel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü akademik çalışmayı gerçekleştirmek.

 

 1. Tarım ekonomistlerinin aralarındaki iletişimi sağlamak başta olmak üzere her türlü meslek dayanışmasına yönelik konularda çalışmalar yapmak.

 

 1. Tarım ekonomistlerinin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı gerçekleştirmek.

 

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde; yazılı, görsel, basılı, elektronik ortam gibi her türlü medya ve iletişim kanallarını kullanarak tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanlarında her türlü beyanı vermek ve yayını yapmak.

 

 1. Ulusal düzeyde, Tarım Ekonomistleri ve tarım ekonomisi alanında çalışan tüm akademik, özel sektör, kamu ve sivil toplum çalışanları arasında işbirliğini kuvvetlendirecek koordinasyonu sağlamak, buna uygun ortak ortamlar ve platformlar oluşturmak, tarım ekonomisi kapsamlı tüm konularda her türlü ortak çalışmayı ve faaliyeti birlikte gerçekleştirmek.

 

 1. Derneğin amacına uygun olarak, tarım doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütü yapılanmaları ile kamu, özel sektör ve üniversite kaynaklı organizasyonlar ile işbirliğine gitmek ve her türlü ortak çalışmayı yürütmek.

 

 1. Türkiye’deki Tarım Ekonomistleri ve tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında çalışanların, diğer ülkelerdeki meslektaşları ile birlikte bilgi ve deneyimler paylaşılacağı her türlü işbirliğini kurmak ve gerekli organizasyonları gerçekleştirmek.

 

 1. Türkiye’deki Tarım Ekonomisti tüm akademik personelin; uluslararası düzeyde tanınmış akademik birimlerdeki meslektaşları ile ortak çalışma yürütme, akademik deneyim kazanma ve benzeri tüm akademik faaliyetler için gerekli tüm iletişim ve koordinasyonu sağlamak, yönlendirme yapmak ve/veya yardımcı olmak.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında doğrudan ve dolaylı olarak faaliyet gösteren uluslararası önemli akademik kurumların, sivil toplum örgütlerinin, mesleki örgütlerin ve diğer uluslararası organizasyonların önemli duyurularını Tarım Ekonomistleri ile buluşturacak mekanizmalar kurmak ve bilgilendirmeler yapmak.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü kaynaklı her türlü proje, rapor, kitap, inceleme, araştırma, görüş bildirme ve diğer tüm akademik talepleri karşılamak ve karşılanmasını sağlamak.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanındaki tüm ulusal ve uluslararası konulara ve politikalara yönelik olarak gerekli görüldüğünde dernek veya uzman görüşü ve raporu hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak.

 

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli akademik ve mesleki hizmetleri bulunan, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli katkıları olan ve başarılarıyla öne çıkan tarım ekonomistlerinin kamuoyu gündemine taşınması ve takdir edilerek hatırlanmasını sağlamak amacıyla çeşitli kategorilerde ödül programları düzenlemek.

 

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanlarında proje, tez, rapor, istatistik, kitap, makale, bildiri, görüş ve diğer tüm basılı ve görsel yayınlara ulaşım için ortak arama ve yönlendirme portalları oluşturmak yanında öne çıkan ilgili uluslararası sanal kütüphanelere üye olmak.

 

 1. Tarım, doğala kaynaklar ve çevre ekonomisi alanındaki tüm konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, akademide ve diğer tüm alanlardaki tarım ekonomistleri için teorik, uygulamalı ve metodolojik meslek içi eğitimleri periyodik aralıklarla planlamak ve uygulamak.

 

 1. Türkiye’nin tarım ekonomisi konularına ve tarım politikalarına yönelik periyodik olarak yayınlanacak kitaplar, raporlar, değerlendirmeler ve benzeri yayınlar hazırlamak ve bunları her yıl aynı dönemde yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak.

 

 1.  Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi konularında ve tarım politikalarına yönelik olarak ilgili tüm paydaşlarla birlikte düzenli ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında, ulusal ve uluslararası akademik ve popüler dergiler çıkararak ve kitaplar basarak yayın faaliyetinde bulunmak.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında akademik düzeyli kitapların basımını ve yayımını sağlayacak ve kolaylaştıracak gerekli mekanizmaları kurmak.

 

 1. Tarım Ekonomisi yükseköğretiminde; ülke düzeyinde eşgüdümün sağlanması, eğitim kalitesinin daha da arttırılması, ülke ihtiyaçları ve uluslararası alandaki gelişmelere uyumun sağlanması amacına yönelik olarak yükseköğretim kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak katkılar sunmak.

 

 1. Genç Tarım Ekonomisti araştırmacılar ve öğrenciler için yurt dışı eğitim ve staj imkânlarının sağlanmasına yardımcı olmak.

 

 1. Tarım ekonomisi ve politikaları alanında; kamuoyunu ve hedef kitleyi bilgilendirici özellikte, TV programları, uzaktan eğitim ortamları ve sanal medya ortamlarını kapsayan “Tarım Ekonomisi ve Politikaları Görsel İletişim Platformu” geliştirmek.

 

 1.  Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi ve tarım politikaları alanlarında çiftçi eğitim ve yayım programlarını ilgili paydaşlarla işbirliği içinde hazırlamak ve gerekirse yürütmek. 

 

 1.  Tüm Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarıyla iletişim ortamı sağlayacak, onları mesleki açıdan takip edebilecek “Tarım Ekonomisi Mezunları İletişim Portalı” oluşturmak ve yeni mezunların istihdamına katkı sağlayacak “Tarım Ekonomisti İstihdam Portalı” oluşturarak iş ilanlarını ve fırsatları duyurmak ve gerekli görüldüğünde kariyer günleri düzenlemek.

 

 1. Tarım, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, uygulamalı ekonomi ve tarım politikaları alanlarında ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara akademik danışmanlık hizmeti sunulmasını sağlamak.Tarım Ekonomistlerinin; mesleki gelişim, mesleki haklar, akademik donanım ve benzeri tüm konuları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve edilmesine yardımcı olmak.